słownik gwary śląskiej P - Ż

według zwrotów polskich

P palacz kurzok Taki kurzok by sie móg kupić fojercok. Taki palacz mógłby sobie kupić zapalniczkę.
palić papierosy kurzić Jo niy wiedzioł, że ty kurzisz. Nie wiedziałem, że palisz papierosy.
palić w piecu hajcować Bez zima cza fest hajcować. Zimą trzeba mocno palić w piecu.
panna frela Z ni to już jest prawdziwo frela. Ona jest już prawdziwą panną.
panna z dzieckiem zowitka W naszym familoku som baby na wydaniu, wydane i zowitki. W naszym budynku rodzinnym mieszkają panny na wydaniu, mężatki i panny z dziećmi.
papier ścierny pucpapior Juzaś mi brakło pucpapioru. Znowu mi zabrakło papieru ściernego.
papierosy cygaryty Cygaryty sie czimie w kabzie. Papierosy trzyma się w kieszeni.
papierowy papiorzany Dejcie mi jedna tytka ale papiorzano. Poproszę o jedną torebkę ale papierową.
papucie lacie Niy chca dostać na geburstak juzaś laciów. Nie chcę znowu dostać na urodziny papuci.
parasol paryzol Na co ci paryzol, jak bydzie słońce? Po co ci parasol skoro będzie świeciło słońce?
pastwisko pasionek Koń to jes na pasionku abo kaj? Koń jest na pastwisku czy gdzieś indziej?
pączek krepel Wiela krepli byś to chciała? Ile chcesz pączków?
pchła wancka Byle żeś wancków niy chycioł. Byle byś nie złapał pcheł.
pedał w rowerze pyndala Pyndala mi się urwała przi kole. Urwał mi się pedał w rowerze.
pełno połno Mom połno szolka zeltra. Mam szklankę pełną wody mineralnej.
perfumy parfin A czym to pani woniocie, mocie nowy parfin? Czym pani pachnie, ma pani nowe perfumy?
pędzić gzuć Widzieli go gzuć na kole kole banhofu. Widziano go jak pędził na rowerze obok dworca.
pianino, fortepian klawiyr Łod ni synek poradzi grać na klawiyrze. Jej syn potrafi grać na pianinie.
piasek piosek Tukej niy ma ziymi, som piosek. Tutaj nie ma ziemi, jest wyłącznie piasek.
pić duldać Dudloł tyn zelter aże cały wydudloł. Pił tę wodę mineralną aż całą wypił.
pieczątka sztympel Na listku mo być sztympel. Na liście powinien być stempel.
pielgrzymka ponć Pódziesz latoś na ponć? Pójdziesz w tym roku na pielgrzymkę?
pierścionek pieszczonek Szac doł mi gryfny pieszczonek. Narzeczony podarował mi piękny pierścionek.
piękny, ugłaskany ciaciany Ale mocie tyn kamerlik wyciaciany. Ale pani ma piękny pokoik.
piętro sztok Ida klachać na drugi sztok. Idę sobie poplotkować na drugie piętro.
pijak chachor Coby z ciebie niy boł chachor. Obyś nie został pijakiem.
pijany naprany Naprany mo siedzieć w doma a niy lotać łod borsztajnu do borsztajnu. Pijany powinien siedzieć w domu a nie biegać od krawężnika do krawężnika.
pik (w kartach) grin Coś mi dzisio włażom same griny. Jakoś dziś dostaję tylko piki.
pilnik fajla Niy czaskej motkiym yno nojprzód sie do tego weź fajla. Nie uderzaj młotkiem, weź najpierw pilnik.
pilnować wachować Mosz wachować placu a niy sie smykać. Powinieneś pilnować podwórka a nie się włóczyć.
piła tarczowa krajzyga Kamrat mi sprzedoł mocno krajzyga. Kolega sprzedał mi mocną piłę tarczową.
piłka do gry bal Kaj zaś jes mój bal? Gdzie podziała się moja piłka?
piłka nożna fusbal Do fusbalu niy cza epnego stadionu, styknie trocha placu pod lasym. Do gry w piłkę nożną nie trzeba wielkiego stadionu, wystarczy nieco miejsca pod lasem.
piorunochron blizablajfer Na chałpie cza mieć blizablajfer. Na domu powinien być piorunochron.
pisać szkryflać Naszkryfloł mi listek, ale wiela co niy naszkryfloł. Napisał do mnie list, ale krótki.
pisanka kroszonka Gryfne mocie te kroszonki. Ładne ma pani pisanki.
pistolet pistola Wojok może mieć tak samo pistola. Żołnierz może mieć również pistolet.
plama flek Łobloła sie bonkawom i teroski mo flek na szczewiku. Oblała się kawą i teraz ma plamę na bucie.
plotkować klachać Ida sie poklachać. Idę sobie poplotkować.
plotkować, dużo mówić paplać Niy paplej tela. Nie mów tak dużo.
plotkować, głośno mówić rajcować Baby to by yno rajcowały. Kobiety najchętniej by plotkowały.
płaski plaslaty Co te kreple mocie takie plaskate? Dlaczego pani pączki są takie płaskie?
płaskostopie platfus Niy boł przi wojsku, bo mioł platfus. Nie służył w wojsku z powodu płaskostopia.
płaszcz mantel Kupia sie nowy mantel na zima. Kupię sobie nowy płaszcz na zimę.
płatki owsiane chaberfloki Chaberfloki to som dobre do bajtli. Płatki owsiane dobre są dla dzieci.
płot pot Kotowi jes jedno, poradzi przelyź bez pot. Kotu jest wszystko jedno, potrafi przejść przez płot.
pocalunek dziubek Dej mi dziubka i niy godej tela. Pocałuj mnie i nie mów tyle.
pociąg pośpieszny sznelcug Sznelcug sam niy stowo. Pociąg pośpieszny tutaj się nie zatrzymuje.
pociąg, pęd cug Ło ftory mosz cug? O której godzinie odchodzi twój pociąg?
poczekaj doczkej Doczkej na oma, łona ci fszysko powiy. Poczekaj na babcię, ona ci wszystko powie.
poddasze gibel Fciep te stare graty na gibel. Wrzuć stare sprzęty na poddasze.
podeszwa zola Coś mosz na zoli. Coś masz na podeszwie.
podgrzewacz elektryczny kocher Jak niy ma pieca, dobry i kocher. Kiedy nie ma pieca dobry i podgrzewacz elektryczny.
podkład kolejowy z drewna szwela Weznymy krajzyga i potnymy te szwele. Weźmiemy piłę tarczową i potniemy te podkłady.
podlewaczka giskana Ta giskana jes połno abo próżno? Ta podlewaczka jest napełniona czy pusta?
podlizywać się podchlybiać sie Już mi sie tak niy podchlybiej. Już mi się tak nie podlizuj.
podlizywać się przichlybiać sie Po jakiymu sie do niego przichlybiosz? Dlaczego mu się podlizujesz?
podłoga dylina Pomyj dyliny w chałpie, bo som już czorne. Umyj w domu podłogi, bo są już zabrudzone.
podnieść dźwignonć Ciynszko sie dźwignąć z leżanki. Trudno się podnieść z tapczana.
podróż rajza Dugo bydzie ta wasza rajza? Czy pana podróż będzie długa?
podróż wander Pódź pojadymy na jaki wander. Choć wybierzemy się w jakąś podróż.
podrzeć potargać A po jakiymu mosz potargany heft? Dlaczego masz podarty zeszyt?
podrzutek, nigrzeczne dziecko podciep Tyn łod ni bajtel to jes łokropny podciep. Jej dziecko jest bardzo niegrzeczne.
podwieczorek swaczyna Dziś swaczyna momy ćwierć na szosto. Dziś podwieczorek mamy piętnaście minut po piątej.
pokój izba W doma my mieli dwie izby, kuchnia i antryj. W domu mieliśmy dwa pokoje, kuchnię i przedpokój.
pokręcony, pomylony pofyrtany Nasz opa cołki żywot boł taki pofyrtany. Nasz dziadek był taki pokręcony przez całe życie.
pokroić pokroć Cza pokroć chlyb, bo familijo godno. Trzeba pokroić chleb, bo rodzina jest głodna.
pokrywa , wieczko dekiel Symni sie dekiel z ty biksy to zobejrzisz co jes we poszczotku. Zdejmij pokrywę z puszki, wtedy zobaczysz co jest w środku.
polerować, czyścić glancować Prziszoł twój szac w glancowanych szczewikach. Przyszedł twój narzeczony w wypolerowanych butach.
policzki paple Chamster to mo dopiyro srogie paple. Chomik to ma naprawdę duże policzki.
położyć się legnonć sie Legni sie, boś sie richtig narobioł. Połóż się, bo naprawdę się napracowałeś.
południe połednie Dopiyro co było sześ a już połednie. Dopiero była godzina szósta a tu już południe.
pomarańcza apluzina Zjydz co, choby apluzina. Zjedz coś, przynajmniej pomarańczę.
pomiatać, brudzić ciorać Niy ciorej tak tym heftym, bo ci się pomarasi. Nie pomiataj tak zeszytem, bo ci się wybrudzi.
pomidor tomata Posłałach moigo chopa po dwa fonty tomatów. Wysłałam mojego męża po kilogram pomidorów.
pompować plompać Naplompej sie luftu przi kole. Napompuj sobie powietrza w rowerze.
popielniczka aszynbecher Wyciep no ze aszymbechra, bo tam jest połno. Wyrzuć zawartość popielniczki, bo jest pełna.
poprzeczka lata (w piłce nożnej) To był prawie nec, ale bal piznoł w lata. Prawie była bramka, ale piłka uderzyła w poprzeczkę.
poręcz gelynder Czim sie gelyndra to niy ślecisz ze słodów. Trzymaj się poręczy, wtedy nie zlecisz ze schodów.
portfel briftasza Nowo mocie ta briftasza? Pana portfel jest nowy?
portmonetka portmanyj Portmanyj połny, moga sie nakupić szatów. Portmonetka pełna, mogę sobie nakupić sukienek.
postrzeleniec fimel Loto po mieście jak jaki fimel. Biega po mieście jak postrzeleniec.
poszczęścić się podarzić sie To wom sie pani podarziło. To się pani poszczęściło.
poślizgnąć się ujechać Ujechoł żech na skórce ze apfelziny. Poślizgnąłem się na skórce z pomarańczy.
potrącić sztuchnonć Po jakiymu mje sztuchosz? Dlaczego mnie potrącasz?
powiedzieć pedzieć Zapomłach ci to pedzieć. Zapomniałam ci o tym powiedzieć.
powiesić łobiesić Cza iś łobiesić fana we łoknie. Należy iść wywiesić flagę w oknie.
powietrze luft Jak ci sam źle to idź na luft. Jeżeli ci tutaj źle, wyjdź na powietrze.
powoli poleku Niy bydymy lecieć, pódymy sie po leku. Nie będziemy biec, pójdziemy sobie powoli.
poziomnica waserwoga Jak niy bydziesz mioł waserwogi to ci wyndzie krziwo. Jeśli nie użyjesz poziomnicy, wyjdzie krzywo.
pół halba Styknie jedna halba. Wystarczy pół litra (wódki).
pół kilo font Dejcie mi font krupnioków. Poproszę o pół kilo kaszanki.
półbuty halbki Wczora sam prziszoł we nowych halbkach. Wczoraj pojawił się tutaj w nowych półbutach.
później niyskorzi Wszystko zrobia, ale niyskorzi. Zrobię wszystko, ale później.
późno niyskoro Pacz jak sie niyskoro łoroz zrobiyło. Poparz jak się nagle zrobiło późno.
pracowity robotny Fto sam niy jest robotny? Kto tutaj nie jest pracowity?
pralnia waszkuchnia Konsek izby dzisio styknie za cało waszkuchnia. Dziś zamiast pralni wystarczy kawałek pokoju.
prasować biglować Mom wiela biglowania dzisioj. Mam dziś dużo prasowania.
prawdziwy, właściwy istny Fszyscy godali, że to jes istny miglanc. Wszyscy mówili, że to prawdziwy kombinator.
prąd elektryczny sztrom Bydzie ćma, bo sztromu niy ma. Będzie ciemno, bo nie ma prądu.
prezent gyszynk Geburstak jes dobry, bo sie dostowo gryfne geszynki. Urodziny są dobre, bo wtedy dostaje się ładne prezenty.
probostwo fara Na fara to cza iś prosto. Żeby dojść do probostwa trzeba iść prosto.
proboszcz farorz Farorz dugo dziś siedzioł we suchatelnicy. Ksiądz proboszcz długo dziś siedział w konfesjonale.
proca szljoder Mosz niy szczilać ze szlojdra! Masz nie strzelać z procy!
proszek do pieczenia bakpulwer Idź do sklepu, bo niy mom bakpulweru. Idź do sklepu, bo nie mam proszku do pieczenia.
przebita opona pana Jechoł do miasta i chycioł pana. Jechał do miasta i w rowerze przebiła mu się opona.
przecież dyć Dyć to normalne cygaństwo. Przecież to zwykłe kłamstwo.
przecież przeca Przeca wiym, że żeś wydano. Przecież wiem, że wyszłaś za maż.
przecinak majzel Na coś to łostawioł majzel na fiśli? Dlaczego zostawiłeś przecinak na strychu?
przed siebie przedsia Szoł tak cołki dziyń przedsia. Szedł tak cały dzień przed siebie.
przedpokój antryj Łostow szczewiki we antryju. Pozostaw obuwie w przedpokoju.
przekleństwo (delikatne) pierona Pierona, juzaś pana! Niech to szlag trafi, znowu złapałem gumę w rowerze!
przekręcać inacyć Co mu powiym to poradzi inacyć. Wszystko co mu powiem potrafi przekręcić.
przerwa chorobowa w pracy rewjyr Jak żeś jes chory to idź na rewjyr. Skoro jesteś chory weź sobie wolne od pracy.
przestać ustoć Ustoń z tym larmym. Przestań już krzyczeć
prześcieradło płachta We sobota byda bigluwać płachty. W sobotę wyprasuję prześcieradła.
przewrócić się, upaść liznąć Jechoł na kole i liznął. Jechał rowerem i przewrócił się.
przyglądać się dziwać sie Podziwej sie jako srogo chałpa. Popatrz jaki duży dom.
przygotowywać rychtować Narychtuj yno jaki łobiod. Przygotuj jakiś obiad.
przyjrzeć się podziwać sie Podziwej sie jako mo zopaska. Popatrz jaki ma fartuch.
przynudzać smyndzić Opa cołki czos smyndzi. Dziadek cały czas przynudza.
przypadek cufal Trefiyli my sie bez cufal. Spotkaliśmy się przez przypadek.
przypadek tref Pacz co za tref! Popatrz co za przypadek!
przypomnieć sobie spomnieć sie Spomni sie jak żeś był za bajtla. Przypomnij sobie jak byłeś dzieckiem.
pszczoła bina Biny lecom do kwiotków. Pszczoły lecą do kwiatków.
ptak, hobby ptok Szkat to jest ważny ptok na Ślonsku. Gra w skata to ważne hobby na Śląsku.
pudełko kastlik Cza mu spaczeć jaki kastlik na graczki. Trzeba mu zorganizować jakieś pudełko na zabawki.
pusty prozny Sam mosz dwie krauze połne i jedna prozno. Tutaj masz dwa słoiki pełne i jeden pusty.
puszka biksa Skryj te szkloki do biksy. Schowaj landrynki do puszki.

 

R radość uciecha Z tym karoselem to my mieli fest uciecha. Z karuzeli mieliśmy dużo radości.
reumatyzm rejmatyka Chyto mje rojmatyka. Zaczyna mi się atak reumatyzmu.
ręcznik hantuch Idź do waszkuchnie i prziniyś sam hańtuch. Idź do pralni i przynieś tutaj ręcznik.
rękawiczki ze skóry glazyjki Sam sprzedowajom glazyjki na zima. Tutaj sprzedają skórzane rękawiczki na zimę.
robak chrobok Pełno sam rostomajtych chroboków. Mnóstwo tutaj różnych robaków.
robić na drutach sztrykować Downi to żech wiela sztrykowała a teroski nic a nic. Kiedyś dużo robiłam na drutach a teraz nie.
rodzice łojce Moi łojce nigdy ni gańby niy narobiyli. Moi rodzice nigdy nie przynieśli mi wstydu.
rodzina familio Kożdo familio mo swoigo elwra. W każdej rodzinie jest jakiś obibok.
rolnik, gospodarz bamber Teroski bambry majom wiela roboty. Obecnie rolnicy mają dużo pracy.
rower koło Na kole to jo gzuł yno za bajtla. Na rowerze pędziłem tylko jako mały chłopiec.
rozebrać seblyc Seblyc szczewiki i sie zicni. Zdejmij buty i usiądź.
rozmaity roztomajty We sklepie majom roztomajte zokle. W sklepie są różne skarpetki.
rozmawiać łosprawiać Łosprawiali my wczora ło twoi babie. Rozmawialiśmy wczoraj o twojej żonie.
rozregulowany rozlajerowany Tyn wasz moplik jest cołki rozlajerowany. Pana motorower jest całkiem rozregulowany.
rów przikopa Przikopa szła wele cesty. Wzdłuż drogi przebiegał rów.
rów, krawędź rant Niy łopiyrej sie ło rant łod stoła. Nie opieraj się o krawędź stołu.
rura ruła Ruła łot pieca może być gorko. Rura pieca może być gorąca.
rynsztok ryśtok Wyciep tyn papior do ryśtoka. Wyrzuć ten papier do rynsztoka.
rzeczywiście richtig To boł richtig dobry chop. To był naprawdę dobry mężczyzna.
rzeźnik masorz Nasz masorz poradzi zrobić nolepsze krupnioki. Nasz rzeźnik przygotowuje najlepszą kaszankę.
rzodkiewka radiska Dowocie radiska do szałotu? Dodaje pani rzodkiewkę do sałatki?
rzucać ciepać Bal idzie kulać, ale ciepać niym tak samo idzie. Piłkę można turlać, ale da się także nią rzucać.

 

S salceson prezwuszt Jo bych kciała font prezwusztu. Poproszę o pół kilo salcesonu.
sałata, sałatka szałot Mom smak na szałot. Mam ochotę zjeść sałatkę.
samolot fliger Abo pojadymy banom, abo polecymy fligrym. Albo pojedziemy pociągiem, ale polecimy samolotem.
sandały zandale Niy łaź po bosoku, weź sie choby zadnale. Nie chodź boso, załóż chociaż sandały.
schody słody Jedyn słazioł słodami w dół, a ty drugi - szoł na wiyrch. Jeden schodzi schodami w dół, drugi - do góry.
schodzić słazić Słaź z fiśli i niy godej tela. Złaź ze strychu i nie mów tyle.
ser kyjza Oma poradzi zrobić kyjza z mlyka. Babcia potrafi zrobić ser z mleka.
ser domowy hałskyjza Downi to sie robiyło w doma hałskyjza. Kiedyś wyrabiano ser domowy w domach.
siadać zicać Zicni sie chopie. Usiądź człowieku.
siatka nec Wciep sie tyn grincojg do neca i idymy warzić. Włóż warzywa do siatki i chodźmy gotować.
sień siyń Szczewiki wyciyrej w siyni. Buty wycieraj w sieni.
siniak, bolące miejsce bolok Jak sie pizniesz to mosz bolok. Gdy się uderzysz, masz siniaka.
skała, kamień berg Idzie sie piznonć ło tyn berg na placu. O kamień na podwórku można się uderzyć.
skarpeta fuzekla Bajtle rade lotajom po dylinie we samych fuzeklach. Dzieci lubią biegać po podłodze w samych tylko skarpetach.
skarpetki zokle Symuj szczewiki i zokle. Zdejmij buty i skarpety.
skat, gra karciana szkat Rod grom we szkata. Lubię grać w skata.
składać życzenia winszować Winszuja ci sto lot we zdrowiu. Życzę ci sto lat w zdrowiu.
skok, wywrotka ynta Bez lato my szczilali ynty do wody. Latem skakaliśmy do wody.
skrzynka kista Kup jako kista zeltra. Kup skrzynkę wody mineralnej.
skrzynka na listy brifkastla Kupcie sie nowo brifkastla, bo staro sie zatła. Powinniście kupić nową skrzynkę na listy, bo stara się zacięła.
słodzić cukrować Ludziom cza niykiedy cukrować. Ludziom należy czasem słodzić.
słoik krauza Te czi krauzy som do omy. Te trzy słoiki są dla babci.
słoń elefant Elefanty i afy żyjom we Afryce. Słonie i małpy żyją w Afryce.
słownik dykcjonorz Jak niy znosz jakigo słowa to sie podziwej na dykcjonorz. Jeśli nie znasz jakiegoś słowa, zajrzyj do słownika.
smakołyk maszkyt Kup jakich maszkytów do bajtli. Kup chłopcom jakichś smakołyków.
smalec tuste Do tustego lepszy jes chlyb jak żymła. Do smalcu lepszy jest chleb niż bułka.
smażone ziemniaki bratkartofle Dzisio na łobiod som bratkartofle. Dziś na obiad mamy smażone ziemniaki.
smoczek nupel Niy wyłaź z bajtlym z doma bez nupla. Kiedy wychodzisz z domu z dzieckiem, nie zapominaj smoczka.
smoła tera Ćma choby we kanie z terom. Ciemno jak w bańce ze smołą.
smołować terować We sobota terujymy dach we chałpie. W sobotę będziemy smołować dach domu.
sos zołza Na łobiod była rolada, modro kapusta, czorne kloski a zołza. Na obiad była rolada, czerwona kapusta, kluski śląskie i sos.
spać nynać Łon nynoł jak jaki bajtel. Spał jak małe dziecko.
spaść ślecieć Dej sie pozór, bo ślecisz ze słodów. Uważaj, bo zlecisz ze schodów.
spawanie szwajsuwanie Fto poradzi szwajsuwać? Kto potrafi spawać?
specjalnie, na złość prawie Prawie niy puda do sklepu! Na złość nie pójdę do sklepu!
spodnie galoty Jak skokoł bez pot to sie potargoł galoty. Kiedy przeskakiwał przez płot, podarł sobie spodnie.
spotkać kogoś trefić kogoś Trefiyli my się we szynku. Spotkaliśmy się w gospodzie.
spódnica kieca Jako gryfno modro kieca. Jaka ładna niebieska sukienka.
spóźnić się uniyskorzić sie Uniyskorzili my sie na cug. Spóźniliśmy się na pociąg.
sprężyna fedra We tym starym zygorze szczelyła fedra. W tym starym zegarze pękła sprężyna.
sprzączka halter Spacz sie jaki halter. Załatw sobie jakąś sprzączkę.
sprzączka przy pasie kopla Jak sie kopla popsuje to ci ślecom galoty. Jeżeli zepsuje się sprzączka przy pasie, spadną ci spodnie.
sprzyjać, kochać pszoć Ciebie pszajom wszyskie dziołchy. Sprzyjają ci wszystkie dziewczyny.
srebro, srebrne szczybro Downi boły gruby ftore wydobywały szczybro ruda. Dawniej działały kopalnie, które wydobywały rudę srebra.
stacja benzynowa tanksztela Auto to yno jeździ łod tankszteli do tankszteli. Samochód jeździ tylko od stacji benzynowej do stacji benzynowej.
stanik lajbik Po jakiymu to łazisz bez lajbika? Dlaczego chodzisz bez stanika?
staw stow Latoś we stawie jes mało wody. W tym roku w stawie jest mało wody.
stoisko sztand Pacza za sztandym ze kołoczkami. Szukam stoiska z drożdżówkami.
stokrotka gynsi pympek Nazbiyrej swoi lipście chocio gynsi pympków. Nazbieraj dla swojej narzeczonej chociaż stokrotek.
stół stoł Co to za stoł bez serweta. Cóż to za stół bez obrusu.
straszydło bebok Wyglondosz jak jaki bebok. Wyglądasz jak jakieś straszydło.
straż pożarna fojerwera Robota we fojerwerze to jes dobry fach. Praca w straży pożarnej to dobry zawód.
strażak fojerman Po drodze jechali fojermony swoim autym. Drogą jechali strażacy swoim wozem.
stroić się sztiglować się Czecio godzina nom sie dziołszka sztigluje. Już trzecią godzinę dziewczyna nam się stroi.
strojniś, elegant gryfcok Pacz co za gryfcok tam stoi przy borsztajnie. Popatrz jaki elegant stoi przy krawężniku.
strych fiśla Stare graty oma kozała wyniyś na fiśla. Stare sprzęty babcia kazała wynieść na strych.
strzelba wiatrówka luftbiksa Ida sie poszczilać z luftbiksy. Idę sobie postrzelać z wiatrówki.
stukać klupać Zobejrz fto tam klupie do dźwiyrzy. Sprawdź kto tam puka do drzwi.
suchary cwibak Bez lato my roz jedli cwibak. Latem pewnego razu jedliśmy suchary.
sufit gipsdeka Niy fszyskie malujom gipsdeka na bioło. Nie wszyscy malują sufit na kolor biały.
sukienka klajt Juzaś mosz pomaraszony klajt. Znowu ubrudziłaś sukienkę.
sukienka szaty Na ta rajza musza mieć nowe szaty. Na tę podróż muszę mieć nową sukienkę.
sypać suć Wysuj sam pioch na kupa. Wysyp piasek na kupę.
syty pojedzony No, teroski to żech jest pojedzony. No, teraz to czuję się syty.
szafa szrank Szaty czimia we szranku. Sukienki przechowuję w szafie.
szczypiorek sznitlok Smażonka bydzie ze sznitlokiym abo bez? Jajecznica będzie ze szczypiorkiem czy bez?
szedł szoł Łon juzaś szoł na hołda. On znów szedł na hałdę.
szelki hołzyntregi Galoty ci niy ślecom, jak sie łobleczesz hołzyntregi. Spodnie ci nie spadną, jeżeli założysz sobie szelki.
szklanka zymfciok Dej mi tyju we zymfcioku. Podaj mi herbatę w szklance.
szklanka, kubek szolka Szolka jest do poł pełno. Szklanka jest do połowy pełna.
szmaciarz chaderlok Juzaś się łoblyk jak chaderlok. Znów ubrał się jak szmaciarz.
szmata chadra Sam mosz chadra do dyliny. Tutaj jest szmata do podłogi.
szpadel ryl Bier ryl i skop ziymia kole oberiby. Weź szpatel i skop ziemię obok kalarepy.
szpilka szpyndlik Niy mosz bez cufal jakigo szpyndlika? Nie masz przypadkiem szpilki?
szpital lazaryt Tak mje gowa boli, że chyba sie legna w lazarycie. Tak mnie boli głowa, że chyba położę się w szpitalu.
sztuczna szczęka gybis Opa niy mo swoich zymbów yno gybis. Dziadek nie ma własnych zębów tylko sztuczną szczękę.
sztućce bysztek My sie kupiyli blank nowy bysztek. Kupiliśmy całkiem nowe sztućce.
sztygar sztajger Sztajger mo srogi geltak. Sztygar ma wysoką pensję.
szybko drapko Pódź sam, ino drabko. Podejdź tutaj, tylko szybko.
szybko gibko Bier sie za robota yno gibko. Bierz się do pracy tylko szybko.
szybko migym Wrocej sam yno migym. Wracaj tutaj tylko szybko.
szybko wartko Pódź pojadymy bankom, bydymy wartko w doma. Chodź pojedziemy tramwajem, będziemy szybko w domu.
szydełkować heklować Baby rade heklujom. Kobiety lubią szydełkować.
szyny glajzy Bez glajzów banka niy pojedzie. Bez szyn tramwaj nie pojedzie.

 

Ś śledzie opiekane brateringi Mom smak na brateringi. Zjadlbym śledzia opiekanego.
śmieć, błąd abfal Podziwej sie sam: som abfal. Popatrz tutaj - same śmieci.
śmierć śmiertka Śmiertka go zabrała piyńć lot tymu nazot. Śmierć zabrała go pięć lat temu.
śmietnik hasiok To niy jes futer do ludzi yno do hasioka. To jedzenie nie nadaje się dla ludzi tylko do śmietnika.
środa szczoda We szczoda bydzie miesionc jak jo jes żyniaty. W środę minie miesiąc od kiedy jestem żonaty.
środek poszczodek Mosz leżeć na poszczodku leżanki. Powinieneś leżeć na środku tapczanu.
śrubokręt szlaubyncjer Stracioł mi sie szlaubyncjer. Zgubił mi się śrubokręt.
świecić w oczy blynduwać Ber te żdżadło, bo mi blyndujesz. Zabierz to lusterko, bo mi świecisz w oczy.
święto fajer Na Barbórka jes nojwiynkszy fajer. Największe święto to Barbórka.

 

T tabletka pila Jak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę.
tablica tabula Co sam naszrajbuwali na ty tabuli? Co napisano na tej tablicy?
taca tablet Potym prziszła łod ni cera ze tabletym. Później przyszła jej córka z tacą.
taczki kara Na bauplacu mo być kara. Na placu budowy powinny być taczki.
tak ja U mje ja to jes ja, a niy to jes niy. U mnie tak znaczy tak, a nie to nie.
tak, oczywiście toć Toć, że mosz recht. Oczywiście, że masz rację.
tapczan leżanka Leżanka niy może być kole dźwiyrzy. Tapczan nie może stać koło drzwi.
tarka do prania waszbret Fto dziś pamiynto jak sie prało na waszbrecie? Któż dziś pamięta jak się prało przy pomocy tarki?
teatr tyjater Byliście we tym nowym tyjatrze? Byliście w tym nowym teatrze?
tego roku, latem latoś Latoś muszymy kajś pojechać na rajza. Tego roku musimy wybrać się na wycieczkę.
tektura papyndekel Wyciep w końcu tym papyndekel. Wyrzuć w końcu tę tekturę.
teraz, obecnie teroski Teroski żodyn niy chce łazić piechty. Teraz nikt nie chce chodzić piechotą.
termometr fibermas Bajtle zaś poczaskały fibermas. Dzieci znów potłukły termometr.
teściowa szwigermuter A kaj to mocie szwigermuter? A gdzie jest teściowa?
tęcza dynga Po połedniu widzieli my na polu dynga. Po południu na polu wiedzieliśmy tęczę.
tęsknić cknić Ckni mi sie za mojym szacym. Tęsknię za narzeczonym.
tłok ciśba We cugu ciśby niy ma a we autobusie niykiedy jes. W pociągu nie ma tłoku, a w autobusie czasami jest.
tłusty masny Te kartofle to zrobiyli takie fest masne. Ziemniaki przygotowano takie mocno tłuste.
tłuszcz fet Zrob łobiod, ale niy dowej za dużo fetu. Przygotuj obiad, ale nie dawaj za dużo tłuszczu.
torba, teczka tasia Skórzano jest ta tasia abo ze papyndekla? Ta teczka jest ze skóry czy z tektury?
torebka bojtlik Kajś poszła z bojtlikiym. Wyszła gdzieś z torebką.
torebka tytka U masorza majom papiorzane tytki. U rzeźnika są papierowe torebki.
tornister pukeltasza Bajtel dostoł nowo pukeltasza. Chłopiec dostał nowy tornister.
tort torta A na co wom ta torta, geburstak mocie? A po co pani ten tort, ma pani urodziny?
traktować łagodnie, pobłażać folgować Niy rób tyla larma i pofolguj nom trocha. Nie krzycz tak i potraktuj nas łagodnie.
tramwaj banka Banka chnet przijedzie. Tramwaj nadjedzie wkrótce.
trawa trowa Trowa latoś niy chce rosnonć. W tym roku trawa nie chce rosnąć.
trefl (w kartach) krojc Niy chcom do mje prziść te krojce. Nie mogę się doczekać trefli.
trzepaczka do dywanów kloper Kaj sie stracioł nasz kloper? Gdzie się podziała nasza trzepaczka do dywanów?
trzepak klopsztanga Nasza cera juzaś klacho kole klopsztangi. Nasza córka znowu plotkuje przy trzepaku.
tulipan tulpa Do mje tulpy to som nolepsze kwiotki. Dla mnie tulipan to najlepszy kwiat.
tutaj sam Położ sam tyn nec. Połóż tutaj tę siatkę.
tutaj tukej Tukej możesz sie zicnonć. Tutaj możesz usiąść.
twarz, pysk sznupa Umyj sznupa, bo mosz czorno. Umyj twarz, bo jest brudna.
tydzień tydziyń Tydziyń wartko minie. Tydzień szybko przeleci.
yle tela Poszoł i tela go widzieli. Poszedł i tyle go widziano.
tylko yno Yno mje niy szteruj. Tylko mnie nie denerwuj.
tylny zadni We kole mo być lampa ze przodku i zadnio tak samo. Rower powinien mieć światła przednie oraz tylne.

 

U ubrać się łoblyc sie Juzaś niy mom sie w co łoblyc. Znowu nie mam się w co ubrać.
ubranie łoblyczynie A kajś to znod takie łobleczynie? A gdzie znalazłeś takie ubranie?
ubranie robocze arbajtancug Wypier mi tyn stary arbajtancug. Wypierz mi stare ubranie robocze.
uchwyt hyngiel Jak mosz hyngiel to sie go czim. Skoro masz uchwyt to trzymaj się go.
uderzyć maznonć Ciśba boła tako, że ftoś go maznoł bez pysk i niy wiy fto. Był taki tłok, że ktoś uderzył go w twarz i nie wie kto.
uderzyć piznonć Moj synek sie piznoł w kolano. Mój syn uderzył się w kolano.
uderzyć prasknonć Pieron prasknoł we dzewo. Piorun uderzył w drzewo.
umieć poradzić Fto to niy poradzi jechać na kole? Któż nie potrafi jeździć rowerem?
upał hica Wola hica bez lato jak mroz bez zima. Wolę upał latem niż mróz zimą.
upić się łożryć sie Ino mi sie tam w szynku niy łożryj. Tylko się nie upij w knajpie.
upierać się obstować Obstowoł coby niy iś dziś na gruba. Upierał się, żeby nie iść dziś na kopalnię.
urodziny geburstak Ftory to już wasz geburstak? Które to już pana/pani urodziny?
urwis najduch Juzaś tyn najduch prziszoł do dom cołki czorny. Znów ten urwis wrócił do domu kompletnie ubrudzony.
urzędnik byamter Łod ni chop jes za byamtra. Jej mąż jest urzędnikiem.
usiąść siednonć Lubia sie siednonć we łogrodzie. Lubię sobie usiąść w ogrodzie.
usta, twarz gymba Gymba aż ji sie śmioła. Twarz aż jej się śmiała.

 

W w kółko ciyngiym Ciyngiym godosz to samo. Wciąż powtarzasz w kółko to samo.
waliza kofer Kaj to ciśniesz z tym kofrym? Dokąd idziesz z tą walizą?
wałek do ciasta nudelkula Jo czimia nudelkula we byfyju. Przechowuję wałek do ciasta w kredensie.
wąchać, pachnieć woniać Ale te kfiotki gryfnie woniajom. Ależ te kwiatki pięknie pachną.
wąchanie, zapach wonianie Ty to mosz dobre wonianie. Ty to masz dobry węch.
wątrobianka leberwuszt We sklepie niy ma już leberwusztu. W sklepie nie ma już wątrobianki.
welon szlajer Podziwej sie na tyn szlajer. Popatrz na ten welon.
węglarka kołkastla A kołkastla juzaś pusto! A węglarka znów pusta!
wiadro ajmer Postow tyn ajmer na dylinie. Postaw wiadro na podłodze.
wiadro kibel Downi kible były ze blachy a teroski som tak samo ze plastiku. Dawniej wiadra były blaszane a teraz są również z plastiku.
wiano ausztojer Łona miała srogi ausztojer. Miała bogate wiano.
widelec widołka Jak mosz nóż to niy jydz samom widołkom. Kiedy masz nóż nie jedz samym widelcem.
wieczne pióro filok Łon to szrajbuwoł filokiym jak jaki grof. On pisał wiecznym piórem jak jakiś arystokrata.
wielbłąd kamela Z tom pukeltaszom nosz bajtel wyglondo jak kamela. Z tym tornistrem nasz synek wygląda jak wielbłąd.
wieszak na ubrania bigel Tako chudo, że wyglondo jak bigel. Jest taka chuda, że wygląda jak wieszak na ubrania.
wietrzyć luftować Sam jest tela kurzoków, że muszymy durś luftować. Jest tutaj tylu palaczy, że ciągle musimy wietrzyć.
więzienie, areszt hereszt We hereszcie idzie abo siedzieć, abo robić za wachtyrza. W więzieniu można albo siedzieć, albo pracować jako strażnik.
wikary kapelonek Jak żech szła do kościoła to żech trefioła kapelonka. Kiedy szłam do kościoła, spotkałam wikarego.
wilgotny wilgły Chadra do dyliny mo być wilgło. Szmata do podłogi powinna być wilgotna.
winda zjazdowa w kopalni klotka Bele sie szola niy urwała. Najważniejsze, żeby nie urwała się winda zjazdowa.
winda zjazdowa w kopalni szola Wleźli my do szole we czech. Weszliśmy do windy zjazdowej w trójkę.
wino jabłkowe japcok Japcok jes toni, ale jes niyzdrowy. Wino jabłkowe jest tanie, ale niezdrowe.
włącznik prądu szalter Kaj mocie szalter, bo ćma i niy widza. Gdzie jest włącznik prądu, bo jest ciemno i nie widzę.
włożyć wrazić We banie boło tela ludzi, że niy szło nikaj szpyndlika wrazić. W pociągu było tyle osób, że nie można było włożyć szpilki.
włóczęga lopm S ciebie to jest richtig lomp. Jesteś prawdziwym włóczęgą.
włóczęga łazynga Tyn moj chop to jest łazynga. Mój mąż to taka łazęga.
włóczyć się smykać się Niy smykej sie po nocy z kamratami. Nie włócz się po nocy z kolegami.
woda sodowa zelter Jak ci gorko to sie napij zeltra. Jeżeli jest ci gorąco, napij się wody mineralnej.
worek miech A co tam mocie w miechu? Co pan tam ma w worku?
wódka gorzoła Na geburstagu może być gorzoła, bele niy za wiela. Na urodzinach może być wódka, byle nie za dużo.
wódka, denaturat bryna Bryna niy jes zdrowo. Wódka jest niezdrowa.
wprowadzić się przikludzić Na lato przikludzymy sie do nowy chałpy. Latem przeprowadzimy się do nowego domu.
wrotki rolszuły Widziałach waszo cera jeździć na rolszułach. Widziałam waszą córkę gdy jeździła na wrotkach.
wspierać spomogać Oma kożdego spomorze. Babcia każdego wesprze.
wstążeczka szlajfka Fto ci doł tako gryfno szlajfka? Kto ci dał taką ładną wstążkę?
wstętny, zły pierziński Co to za pierzińsko choroba. Co to za wstrętna choroba.
wstyd gańba Niy rób mi sam gańby przi ludziach. Nie przynoś mi wstydu przy ludziach.
wsuwka do włosów szpanga Kajś mi sie szpanga straciyła. Gdziś mi zginęła wsuwka do włosów.
wujek onkel Dejcie pozór onkel, cug jedzie. Uważaj wujku, jedzie pociąg.
wujek uja Nasz uja to tyn lokaty. Ten kędzierzawy pan jest naszym wujkiem.
wydawać pieniądze udować Wszysko żech udoł. Wydałem wszystkie pieniądze.
wyjść za mąż wydać się Wasza cera już sie wydałą? Pani córka wyszła za mąż?
wymiotować rzigać Był taki chory, że aże rzigoł. Był tak chory, że aż wymiotował.
wyobrażać sobie forsztelować Forszteluj sie: łon na to nic niy pedzioł! Wyobraź sobie, że on na to nic nie powiedział.
wypłata geltag Lepszy mały geltag niż żodyn. Lepsza wypłata mała, niż żadna.
wyprowadzić się wykludzić A kaj to sie kcecie wykludzić? A dokąd to się wyprowadzacie?
wyrośnięte dziecko pachoł Niydowno lotoł z nuplym a teroski to taki pachoł. Niedawno jeszcze biegał ze smoczkiem a teraz jest takim wyrośniętym dzieckiem.
wystarczy, dosyć styknie Styknom dwie sznity z wusztym. Wystarczą dwie kromki z kiełbasą.
wystrojony wysztigluwany Jak szac idzie do lipsty to sie musi wysztigluwać. Kiedy narzeczony idzie do narzeczonej, musi się wystroić.
wytrzymać łobstoć Z tobom to ciynżko łobstoć. Trudno z tobą wytrzymać.
wyżywienie kust Za cały kust musioł styknonć chlyb i woda. Za całe wyżywienie musiał wystarczyć chleb i woda.

 

Z z powodu skiż tego Niy ma go we robocie skiż tego, że jes chory. Nie ma go w pracy, ponieważ jest chory.
z powodu skuli tego Skuli mojego chopa niy moga dzisio iść na wyszkubki.
z powrotem nazot Łaziyli my tam a nazot jak jakieś gupieloki. Chodziliśmy tam i z powrotem jak głupki.
zabawki graczki Bo zabiera graczki i póda do dom! Bo zabiorę zabawki i pójdę do domu!
zabierz bier Bier tyn nec i leć do sklepu. Zabierz siatkę i biegnij do sklepu.
zachowywać się głośno, awanturować sie romplować Prziszoł niyskoro i romplowoł po cały chałpie. Przyszedł późno i awanturował się w całym domu.
zaczepiać napasztować Niy napasztuj moi lipsty. Nie zaczepiaj mojej narzeczonej.
zadowolony rady Co tyn wasz chop taki rady? Dlaczego pani mąż jest taki zadowolony.
zadowolony, sprzyjający czemuś rod Jak żech mu kupiyła moplik to boł rod. Gdy kupiłam mu motorower był zadowolony.
zaglądać, zerkać kukać Kukoł na mje cołki czos. Cały czas na mnie patrzył.
zając hazok Hazok bez zima to wiela niy loto. Zimą zające nie biegają zbyt wiele.
zakład pracy ansztalt Sam jes mój anszalt. Oto mój zakład pracy.
zakonnica klosztorno Nasza oma łoblyko sie jak jako klosztorno. Nasza babcia ubiera się jak zakonnica.
zakończenie dnia pracy fajrant Fajrant bydzie dopiyro za sztyry godziny. Koniec pracy nastąpi dopiero za cztery godziny.
zakwas chlebowy nociastek Rób tyn nociastek, bo sie ćmi. Rób ten zakwas chlebowy, bo robi się późno.
zalotnik apsztyfikan Prziszoł tyn twój apsztyfikant. Pojawił się twój zalotnik.
zaloty zolyty Coś sie tak wysztigluwoł jak na zolyty? Co się tak wystroiłeś jak na zaloty?
załatwić coś spatrzeć Spacz sie jakie żdżadełko do moplika. Załatw sobie lusterko do motoroweru.
założyć się wetnonć sie Godoł swoje, ale wetnonć sie niy chcioł. Mówił swoje, ale założyć się nie chciał.
zamach, rozbieg, pęd szwong Mosz wzionć richtig mocny szwong. Musisz wziąć naprawdę mocny rozbieg.
zamawiać sztaluwać Sztaluj glazyjki na zima. Zamów sobie rękawiczki na zimę.
zamężna wydano Dziołcha może nosić purpurka dopiyro jak jes wydano. Dziewczyna może nosić purpurkę dopiero kiedy wyjdzie za maż.
zamknąć zowrzyć Zowrzyj dźwiyrze, bo sam zima włazi. Zamknij drzwi, bo się robi zimno.
zamówić łobsztalować Łobsztaluj sie nowe szczewiki, te cza wyciepnonć. Zamów sobie nowe buty, te już są do wyrzucenia.
zapalniczka fojercok Jak fto kurzy cygaryty to mo ze sobom fojercok. Jeśli ktoś pali papierosy, ma ze sobą zapalniczkę.
zapałki sztrachecle Opa, co byście kcieli: sztrachecle abo fojercok? Dziadku, wolisz zapałki czy zapalniczkę?
zapłakany uślimtany Wyglondosz jak uślimtany bajtel. Wyglądasz jak zapłakane dziecko.
zaraz zarozki Zaroski bydzie połednie. Zaraz będzie południe.
zasłonki w oknie forhangi Downo to mocie te modre forchangi? Czy od dawna ma pan/pani te niebieskie zasłonki?
zasypać zasuć Przi kościele boł epny rant, ale go zasuli. Obok kościoła był duży rów, ale go zasypano.
zaświecić łoświycić Łoświyć lampa, bo ćma. Zapal lampę, bo ciemno.
zawiść zowiść Wszysko to jes cygaństwo a zowiść. To wszystko kłamstwo i zawiść.
zawsze dycki Opa dycki jeździoł cugiym. Dziadek zawsze podróżował pociągiem.
zdjąć symnonć Symni jakla bo ciepło. Zdejmij bluzę, bo jest ciepło.
zegar zygor Wiela to na zygorze? Która godzina?
zejść ślyź Niy siedź tela we fiśli, ślyź sam do mje. Nie siedź tyle na strychu, zejdź tu do mnie.
zeszyt heft Niy mosz kaj szrajbuwać to sie kup jaki heft. Jeżeli nie masz w czym pisać, kup sobie jakiś zeszyt.
zezowaty świdraty Łon jes świdraty abo co? On jest zezowaty czy jak?
zlewozmywak ausgus Wciep szolki do ausgusa, bo som czorne Połóż szklanki w zlewozmywaku, bo są brudne.
złapać chycić Chyć się klopsztangi jak niy poradzisz ustoć. Złap się trzepaka, jeżeli nie potrafisz ustać.
zmarły umarty Umartymu nowy ancug na nic sie niy przido. Umarłemu nowy garnitur nie przyda się na nic.
zmartwienie utropa Mom ś niym utropa. Mam z nim zmartwienie.
znaleźć znojść Stracioła kajś taszka i niy umiy jom znojść. Zgubiła gdzieś torebkę i nie potrafi jej znaleźć.
zniknąć stracić Pacz sie stracić! Znikaj stąd!
znowu juzaś Juzaś mi sie portmanyj stracioł. Znów zgubiłam portmonetkę.
zostawić łostawić Łostow mje w spokoju. Zostaw mnie w spokoju.
zrzucić ściepać Musza ściepać wągle do piwnicy. Muszę zrzucić węgiel do piwnicy.
zużyty wyszkyrtany Te koło to mosz cołki wyszkyrtane. Twój rower jest już całkiem zużyty.
zwierzęta gospodarskie gadzina Gadzinie cza dać pozrić, coby niy lotała godno. Zwierzętom gospodarskim trzeba dać jeść, by nie biegały głodne.

 

Ż żart, dowcip szpas Niy rób se szpasu. Nie rób sobie żartów.
że, ponieważ iże To jest taki podciep, iże tego niy idzie szczimać. To tak niegrzeczne dziecko, że już tego nie można wytrzymać.
żebranie fecht Jak tak dali pódzie to ida na fecht. Jak tak dalej pójdzie będę musiał żebrać.
żeby coby Hajer mioł karbidka, coby widzioł we ty ćmie na grubie. Górnik miał lampkę karbidową, żeby widzieć w ciemności na kopalni.
żelazko żelozko Noprow mi żelozko, bo cza bigluwać. Napraw mi żelazko, bo trzeba prasować.
żołnierz wojok Wojok niy śmie sie wszyskigo boć. Żołnierz nie może bać się wszystkiego.
żonaty żyniaty Jo niy wiedziała, że wasz synek jes żyniaty. Nie wiedziałam, że pani syn jest żonaty.

ANTRYJ.PL
redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7