słownik gwary śląskiej P - Ż

według zwrotów śląskich

P pachoł wyrośnięte dziecko Niydowno lotoł z nuplym a teroski to taki pachoł. Niedawno jeszcze biegał ze smoczkiem a teraz jest takim wyrośniętym dzieckiem.
padać mówić Co to padosz? O czym mówisz?
pampoń bogaty chłop Jego cera wydała sie za pamponia. Jego córka wyszła za mąż za bogatego chłopa.
pana przebita opona Jechoł do miasta i chycioł pana. Jechał do miasta i w rowerze przebiła mu się opona.
papiok gwóźdź papowy Bier sie za motek i papioki. Zajmij się młotkiem i gwoździami papowymi.
papiorzany papierowy Dejcie mi jedna tytka ale papiorzano. Poproszę o jedną torebkę ale papierową.
paplać plotkować, dużo mówić Niy paplej tela. Nie mów tak dużo.
paple policzki Chamster to mo dopiyro srogie paple. Chomik to ma naprawdę duże policzki.
papyndekel tektura Wyciep w końcu tym papyndekel. Wyrzuć w końcu tę tekturę.
parfin perfumy A czym to pani woniocie, mocie nowy parfin? Czym pani pachnie, ma pani nowe perfumy?
paryzol parasol Na co ci paryzol, jak bydzie słońce? Po co ci parasol skoro będzie świeciło słońce?
pasionek pastwisko Koń to jes na pasionku abo kaj? Koń jest na pastwisku czy gdzieś indziej?
pedzieć powiedzieć Zapomłach ci to pedzieć. Zapomniałam ci o tym powiedzieć.
piechty na piechotę Jedziesz na kole abo idziesz piechty? Pojedziesz na rowerze czy pójdziesz piechotą?
pieron człowiek źle oceniany, cham, piorun Tyn pieron juzaś chcioł fszysko na borg. Ten cham znowu chciał wszystko wziąć na kredyt.
pierona przekleństwo (delikatne) Pierona, juzaś pana! Niech to szlag trafi, znowu złapałem gumę w rowerze!
pieronowy duży, przeklęty, zły Tyn pieronowy sztajger znowu zrobioł larmo. Ten przeklęty sztygar znów narobił hałasu.
pierzin ktoś uciążliwy Zaś mi prziszoł do chałpy tyn pierzin. Znowu przyszedł do mojego domu ten uciążliwy człowiek.
pierziński wstętny, zły Co to za pierzińsko choroba. Co to za wstrętna choroba.
pila tabletka Jak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę.
pieszczonek pierścionek Szac doł mi gryfny pieszczonek. Narzeczony podarował mi piękny pierścionek.
piosek piasek Tukej niy ma ziymi, som piosek. Tutaj nie ma ziemi, jest wyłącznie piasek.
piska kreska, linia A widzicie pani ta piska? Widzi pani tę linię?
pistola pistolet Wojok może mieć tak samo pistola. Żołnierz może mieć również pistolet.
piyrwy dawniej Piyrwy ludzie tela niy godali. Dawniej ludzie nie mówili tak dużo.
piznonć uderzyć Moj synek sie piznoł w kolano. Mój syn uderzył się w kolano.
plaslaty płaski Co te kreple mocie takie plaskate? Dlaczego pani pączki są takie płaskie?
platfus płaskostopie Niy boł przi wojsku, bo mioł platfus. Nie służył w wojsku z powodu płaskostopia.
plecionka chałka Dejcie mi chlyb i dwie plecionki. Poproszę o chleb i dwie chałki.
plompać pompować Naplompej sie luftu przi kole. Napompuj sobie powietrza w rowerze.
płachta prześcieradło We sobota byda bigluwać płachty. W sobotę wyprasuję prześcieradła.
płaczka łza Aże mu leciały płaczki. Aż mu leciały łzy.
po bosoku boso Niy mosz to szczewików, co lotosz po bosoku? Nie masz butów, że biegasz boso?
po jakiymu dlaczego Po jakiymu to żodyn niy wiy kaj som moje brele? Dlaczego nikt nie wie gdzie są moje okulary?
podarzić sie poszczęścić się To wom sie pani podarziło. To się pani poszczęściło.
podchlybiać sie podlizywać się Już mi sie tak niy podchlybiej. Już mi się tak nie podlizuj.
podciep podrzutek, niegrzeczne dziecko Tyn łod ni bajtel to jes łokropny podciep. Jej dziecko jest bardzo niegrzeczne.
podzim jesień Na podzim wykopiymy kartofle ze pola. Jesienią wykopiemy z pola ziemniaki.
podziwać sie przyjrzeć się Podziwej sie jako mo zopaska. Popatrz jaki ma fartuch.
podź chodź Niy stoj tak yno podź sam. Nie stój tak tylko podejdź tutaj.
pofyrtany pokręcony, pomylony Nasz opa cołki żywot boł taki pofyrtany. Nasz dziadek był taki pokręcony przez całe życie.
pojedzony syty No, teroski to żech jest pojedzony. No, teraz to czuję się syty.
pokroć pokroić Cza pokroć chlyb, bo familijo godno. Trzeba pokroić chleb, bo rodzina jest głodna.
poleku powoli Niy bydymy lecieć, pódymy sie po leku. Nie będziemy biec, pójdziemy sobie powoli.
połednie południe Dopiyro co było sześ a już połednie. Dopiero była godzina szósta a tu już południe.
połno pełno Mom połno szolka zeltra. Mam szklankę pełną wody mineralnej.
ponć pielgrzymka Pódziesz latoś na ponć? Pójdziesz w tym roku na pielgrzymkę?
poprznioł maruda, niejadek Jedyn bajtel zjy do porzondku a inszy to jest poprznioł. Jedno dziecko porządnie się naje a inne jest niejadkiem.
poradzić umieć Fto to niy poradzi jechać na kole? Któż nie potrafi jeździć rowerem?
portmanyj portmonetka Portmanyj połny, moga sie nakupić szatów. Portmonetka pełna, mogę sobie nakupić sukienek.
porzond ciągle Porzond to samo. Ciągle to samo.
poszczodek środek Mosz leżeć na poszczodku leżanki. Powinieneś leżeć na środku tapczanu.
pot płot Kotowi jes jedno, poradzi przelyź bez pot. Kotu jest wszystko jedno, potrafi przejść przez płot.
potargać podrzeć A po jakiymu mosz potargany heft? Dlaczego masz podarty zeszyt?
prasknonć uderzyć Pieron prasknoł we dzewo. Piorun uderzył w drzewo.
prawić opowiadać Dobrze prawi. Dobrze mówi.
prawie specjalnie, na złość Prawie niy puda do sklepu! Na złość nie pójdę do sklepu!
prawok grzyb prawdziwek Moj stary poszoł do lasa i prziniós wiela prawoków. Mój mąż poszedl do lasu i przyniósł sporo prawdziwków.
prezwuszt salceson Jo bych kciała font prezwusztu. Poproszę o pół kilo salcesonu.
prozny pusty Sam mosz dwie krauze połne i jedna prozno. Tutaj masz dwa słoiki pełne i jeden pusty.
przeca przecież Przeca wiym, że żeś wydano. Przecież wiem, że wyszłaś za maż.
przedsia przed siebie Szoł tak cołki dziyń przedsia. Szedł tak cały dzień przed siebie.
przepadzity łakomy Nasza gadzina jes richtig przepadzito. Nasz inwentarz domowy jest naprawdę łakomy.
przichlast lizus Juzaś tyn przichlast psziszoł. Znów ten lisus przyszedł.
przichlybiać sie podlizywać się Po jakiymu sie do niego przichlybiosz? Dlaczego mu się podlizujesz?
przikludzić wprowadzić się Na lato przikludzymy sie do nowy chałpy. Latem przeprowadzimy się do nowego domu.
przikopa rów Przikopa szła wele cesty. Wzdłuż drogi przebiegał rów.
psińco nic Psińco mi z tego łostało. Nic mi z tego nie zostało.
pszoć sprzyjać, kochać Ciebie pszajom wszyskie dziołchy. Sprzyjają ci wszystkie dziewczyny.
ptok ptak, hobby Szkat to jest ważny ptok na Ślonsku. Gra w skata to ważne hobby na Śląsku.
pucpapior papier ścierny Juzaś mi brakło pucpapioru. Znowu mi zabrakło papieru ściernego.
puding budyń Oma uwarzoła wczora puding. Babcia przygotowała wczoraj budyń.
pukel garb, plecy Rob tak dugo aż ci pukel urośnie. Pracuj aż garb ci wyrośnie.
pukeltasza tornister Bajtel dostoł nowo pukeltasza. Chłopiec dostał nowy tornister.
puklaty garbus Niy śmiyjcie sie z puklatego. Nie śmiejcie się z garbusa.
pultok indyk Już niy momy pultoków, same kury. Nie hodujemy już indyków tylko wyłącznie kury.
purpurka chusta na głowę mężatki Gryfno mocie ta purpurka. Ma pani piękną chustę.
pyndala pedał w rowerze Pyndala mi się urwała przi kole. Urwał mi się pedał w rowerze.
pyrsk na zdrowie (toast) No to pyrsk! Więc na zdrowie!
pyrtek maluch, czlowiek niewielkiego wzrostu Pyrtek niy poradzi wysoko skokać. Niski człowiek nie potrafi skakać wysoko.

 

R rachować liczyć Synek mioł śtyry roki a juże poradzioł rachować. Chłopiec miał cztery lata a już potrafił liczyć.
radiska rzodkiewka Dowocie radiska do szałotu? Dodaje pani rzodkiewkę do sałatki?
radować się cieszyć się Bajtle radujom się na feryje. Chłopcy cieszą się z powodu wakacji.
rady zadowolony Co tyn wasz chop taki rady? Dlaczego pani mąż jest taki zadowolony.
raja kolejka Do masorza dzisio boła raja. Do rzeźnika dziś ustawiła się kolejka.
rajcować plotkować, głośno mówić Baby to by yno rajcowały. Kobiety najchętniej by plotkowały.
rajza podróż Dugo bydzie ta wasza rajza? Czy pana podróż będzie długa?
rajzyfiber nerwowość przed podróżą Juzaś mom rajzyfiber. Znów jestem nerwowy przed podróżą.
rant rów, krawędź Niy łopiyrej sie ło rant łod stoła. Nie opieraj się o krawędź stołu.
rechtor nauczyciel Rechtor mioł cołki dziyń utropa. Nauczyciel martwił się cały dzień.
rejmatyka reumatyzm Chyto mje rojmatyka. Zaczyna mi się atak reumatyzmu.
rewjyr przerwa chorobowa w pracy Jak żeś jes chory to idź na rewjyr. Skoro jesteś chory weź sobie wolne od pracy.
richtig rzeczywiście To boł richtig dobry chop. To był naprawdę dobry mężczyzna.
robotny pracowity Fto sam niy jest robotny? Kto tutaj nie jest pracowity?
rod zadowolony, sprzyjający czemuś Jak żech mu kupiyła moplik to boł rod. Gdy kupiłam mu motorower był zadowolony.
rojber łobuz Rojbry zezarły mi wieprzki we łogrodzie. Łobuzy zjadły mi agrest w ogrodzie.
rolszuły wrotki Widziałach waszo cera jeździć na rolszułach. Widziałam waszą córkę gdy jeździła na wrotkach.
romplować zachowywać się głośno, awanturować sie Prziszoł niyskoro i romplowoł po cały chałpie. Przyszedł późno i awanturował się w całym domu.
rozlajerowany rozregulowany Tyn wasz moplik jest cołki rozlajerowany. Pana motorower jest całkiem rozregulowany.
roztomajty rozmaity We sklepie majom roztomajte zokle. W sklepie są różne skarpetki.
ruby gruby Jedyn jes chudy a inszy - ruby. Jedni są chodzi, inni - grubi.
ruła rura Ruła łot pieca może być gorko. Rura pieca może być gorąca.
rychtować przygotowywać Narychtuj yno jaki łobiod. Przygotuj jakiś obiad.
ryczka ławeczka Weź sie rycka i zicni. Weź sobie ławeczkę i usiądź.
ryl szpadel Bier ryl i skop ziymia kole oberiby. Weź szpatel i skop ziemię obok kalarepy.
ryma katar Czeci dziyń mom ryma. Od trzech dni mam katar.
ryśtok rynsztok Wyciep tyn papior do ryśtoka. Wyrzuć ten papier do rynsztoka.
rzigać wymiotować Był taki chory, że aże rzigoł. Był tak chory, że aż wymiotował.
rzykać modlić się We kościele sie rzyko a niy śmieje. W kościele należy się modlić, a nie śmiać.

 

S sam tutaj Położ sam tyn nec. Połóż tutaj tę siatkę.
seblyc rozebrać Seblyc szczewiki i sie zicni. Zdejmij buty i usiądź.
serwet obrus Bioły serwet jest na świynto a modry na beztydziyń. Biały obrus jest od święta a niebieski na zwykłe dni.
siednonć usiąść Lubia sie siednonć we łogrodzie. Lubię sobie usiąść w ogrodzie.
siel (szel) karo (w kartach) Dej mi karta yno niy siela. Daj mi kartę, byle nie karo.
siyń sień Szczewiki wyciyrej w siyni. Buty wycieraj w sieni.
skiż tego z powodu Niy ma go we robocie skiż tego, że jes chory. Nie ma go w pracy, ponieważ jest chory.
skuli tego z powodu Skuli mojego chopa niy moga dzisio iść na wyszkubki. Z powodu mojego męża nie mogę iść dziś na darcie pierza.
słazić schodzić Słaź z fiśli i niy godej tela. Złaź ze strychu i nie mów tyle.
słody schody Jedyn słazioł słodami w dół, a ty drugi - szoł na wiyrch. Jeden schodzi schodami w dół, drugi - do góry.
smażonka jajecznica Smażonka to jes dobre jodło. Jajecznica to jest dobra potrawa.
smolić lekceważyć, mieć gdzieś Smola jego zolyty. Lekceważę jego zaloty.
smykać się włóczyć się Niy smykej sie po nocy z kamratami. Nie włócz się po nocy z kolegami.
smyndzić przynudzać Opa cołki czos smyndzi. Dziadek cały czas przynudza.
smyntorz cmentarz U nos smyntorz jes za kościołym. U nas cmentarz jest za kościołem.
soroń dzikus Robisz larmo jak jaki soroń. Hałasujesz jak jakiś dzikus.
spatrzeć załatwić coś Spacz sie jakie żdżadełko do moplika. Załatw sobie lusterko do motoroweru.
spodni dolny Spodnio czynść szatow mosz czorno. Pobrudziłaś sobie dolną część sukienki.
spodnioki kalesony Bez zima nosza spodnioki. W zimie chodzę w kalesonach.
spomnieć sie przypomnieć sobie Spomni sie jak żeś był za bajtla. Przypomnij sobie jak byłeś dzieckiem.
spomogać wspierać Oma kożdego spomorze. Babcia każdego wesprze.
srogi duży Mocie srogo chalpa pani. Ma pani duży dom.
starka babcia Moja starka pamiynto wojna. Moja babcia pamięta wojnę.
starzik dziadek Jak niy wiysz co robić to idź sie spytać starzika. Jeśli nie wiesz co robić, idź spytaj dziadka.
stoł stół Co to za stoł bez serweta. Cóż to za stół bez obrusu.
stołek krzesło Zicni sie na stołku abo na ryczce. Usiądź na krześle albo na ławeczce.
stow staw Latoś we stawie jes mało wody. W tym roku w stawie jest mało wody.
stracić zniknąć Pacz sie stracić! Znikaj stąd!
styknie wystarczy, dosyć Styknom dwie sznity z wusztym. Wystarczą dwie kromki z kiełbasą.
suchatelnica konfesjonał Kapelonek durś siedzi we suchatelnicy. Wikary ciągle siedzi w konfesjonale.
suć sypać Wysuj sam pioch na kupa. Wysyp piasek na kupę.
swaczyna podwieczorek Dziś swaczyna momy ćwierć na szosto. Dziś podwieczorek mamy piętnaście minut po piątej.
symnonć zdjąć Symni jakla bo ciepło. Zdejmij bluzę, bo jest ciepło.
synek chłopak Nasze synki poradzom grać we fusbal. Nasi chłopcy potrafią grać w piłkę nożną.
szac narzeczony Mosz tela lot, że byś już musiała mieć szaca. Masz tyle lat, że powinnaś mieć już narzeczonego.
szaket marynarka Jak chop łoblecze szaket to jes fest wysztiglowany. Kiedy mężczyzna założy marynarkę wtedy jest wystrojony.
szalter włącznik prądu Kaj mocie szalter, bo ćma i niy widza. Gdzie jest włącznik prądu, bo jest ciemno i nie widzę.
szałot sałata, sałatka Mom smak na szałot. Mam ochotę zjeść sałatkę.
szaty sukienka Na ta rajza musza mieć nowe szaty. Na tę podróż muszę mieć nową sukienkę.
szczewiki buty Kaj som moje szczewiki? Gdzie są moje buty?
szczoda środa We szczoda bydzie miesionc jak jo jes żyniaty. W środę minie miesiąc od kiedy jestem żonaty.
szczukowka czkawka Juzaś mom szczukowka. Znowu mam czkawkę.
szczybro srebro, srebrne Downi boły gruby ftore wydobywały szczybro ruda. Dawniej działały kopalnie, które wydobywały rudę srebra.
szelontać mieszać Poszelontej w ty szolce. Wymieszaj zawartość szklanki.
szkat skat, gra karciana Rod grom we szkata. Lubię grać w skata.
szklok landrynka Szkloki to nolepszy maszkyt. Landrynki to najlepsze smakołyki.
szkopek naczynie na mleko Dejcie mi szkopek, bo ida po mlyko. Podajcie mi naczynie, bo idę po mleko.
szkryflać pisać Naszkryfloł mi listek, ale wiela co niy naszkryfloł. Napisał do mnie list, ale krótki.
szlajer welon Podziwej sie na tyn szlajer. Popatrz na ten welon.
szlajfka wstążeczka Fto ci doł tako gryfno szlajfka? Kto ci dał taką ładną wstążkę?
szlaubyncjer śrubokręt Stracioł mi sie szlaubyncjer. Zgubił mi się śrubokręt.
szljoder proca Mosz niy szczilać ze szlojdra! Masz nie strzelać z procy!
szlus koniec, zakończenie Teroski sie przeblecymy i bydzie szlus. Teraz się przebierzemy i będzie koniec.
szłapa noga Dzwigni yno szłapa. Podnieś nogę.
szmaterlok motyl Na wiosna bydom zaś furgać szmaterloki. Wiosną znów będą latać motyle.
smykać się włóczyć się Smykali my sie po cały wsi. Włóczyliśmy się po całej wsi.
sznelcug pociąg pośpieszny Sznelcug sam niy stowo. Pociąg pośpieszny tutaj się nie zatrzymuje.
sznita kromka chleba Niy chca sznity, chca łobiod. Nie chcę kromki chleba, chcę obiad.
sznitlok szczypiorek Smażonka bydzie ze sznitlokiym abo bez? Jajecznica będzie ze szczypiorkiem czy bez?
sznupa twarz, pysk Umyj sznupa, bo mosz czorno. Umyj twarz, bo jest brudna.
sznupać myszkować, szukać Za czym to tak sznupiesz? Czego tak szukasz?
sznuptychla chustka do nosa Dej mi swoja sznuptychla. Daj mi swoją chustkę do nosa.
szola winda zjazdowa w kopalni Wleźli my do szole we czech. Weszliśmy do windy zjazdowej w trójkę.
szolka szklanka, kubek Szolka jest do poł pełno. Szklanka jest do połowy pełna.
szoł szedł Łon juzaś szoł na hołda. On znów szedł na hałdę.
szpanga wsuwka do włosów Kajś mi sie szpanga straciyła. Gdziś mi zginęła wsuwka do włosów.
szpas żart, dowcip Niy rób se szpasu. Nie rób sobie żartów.
szporń ostroga Do konia mosz mieć szporń. Do konia powinieneś mieć ostrogę.
szporować oszczędzać Moja baba niy umiy nic uszporować. Moja żona nie potrafi niczego zaoszczędzić.
szpotlawy kulawy, niezdarny Co tak łazisz choby szpotawy? Co tak idziesz jak kulawy?
szpyndlik szpilka Niy mosz bez cufal jakigo szpyndlika? Nie masz przypadkiem szpilki?
szrank szafa Szaty czimia we szranku. Sukienki przechowuję w szafie.
sztachlok agrest Kaj idzie kupić sztachlok? Gdzie można kupić agrest?
sztajger sztygar Sztajger mo srogi geltak. Sztygar ma wysoką pensję.
sztaluwać zamawiać Sztaluj glazyjki na zima. Zamów sobie rękawiczki na zimę.
sztand stoisko Pacza za sztandym ze kołoczkami. Szukam stoiska z drożdżówkami.
sztebdeka kołdra Na zima kupia nowo sztebdeka. Na zimę kupię nową kołdrę.
szterować denerwować Juzaś mje szterujesz. Znowu mnie denerwujesz.
sztiglować się stroić się Czecio godzina nom sie dziołszka sztigluje. Już trzecią godzinę dziewczyna nam się stroi.
sztok piętro Ida klachać na drugi sztok. Idę sobie poplotkować na drugie piętro.
sztrachecle zapałki Opa, co byście kcieli: sztrachecle abo fojercok? Dziadku, wolisz zapałki czy zapalniczkę?
sztrom prąd elektryczny Bydzie ćma, bo sztromu niy ma. Będzie ciemno, bo nie ma prądu.
sztrykować robić na drutach Downi to żech wiela sztrykowała a teroski nic a nic. Kiedyś dużo robiłam na drutach a teraz nie.
sztuchnonć potrącić Po jakiymu mje sztuchosz? Dlaczego mnie potrącasz?
sztympel pieczątka Na listku mo być sztympel. Na liście powinien być stempel.
szusblech błotnik w rowerze Kajś to szusblech stracioł? Gdzie zgubiłeś błotnik?
szwajsuwanie spawanie Fto poradzi szwajsuwać? Kto potrafi spawać?
szwarny ładny Kaj sam może być jaki szwarny synek? Gdzie tu może być jakiś ładny chłopiec?
szwela podkład kolejowy z drewna Weznymy krajzyga i potnymy te szwele. Weźmiemy piłę tarczową i potniemy te podkłady.
szwigermuter teściowa A kaj to mocie szwigermuter? A gdzie jest teściowa?
szwoczka krawcowa We sklepie niy majom gryfnych szatów, musza iś do szwoczki. W sklepie nie ma ładnych sukienek, muszę iść do krawcowej.
szwong zamach, rozbieg, pęd Mosz wzionć richtig mocny szwong. Musisz wziąć naprawdę mocny rozbieg.
szychta dniówka Bez tydziyń mom piynć szychtów. W czasie tygodnia mam pięć dniówek.

 

Ś ściepać zrzucić Musza ściepać wągle do piwnicy. Muszę zrzucić węgiel do piwnicy.
ślabikorz elementarz Dejcie mu ślabikorz. Podajcie mu elementarz.
ślecieć spaść Dej sie pozór, bo ślecisz ze słodów. Uważaj, bo zlecisz ze schodów.
ślips krawat Mocie jakie ślipsy we sklepie? Macie w sklepie jakieś krawaty?
ślypia oczy Mjoł takie zielone ślypia. Miał takie zielone oczy.
ślyź zejść Niy siedź tela we fiśli, ślyź sam do mje. Nie siedź tyle na strychu, zejdź tu do mnie.
śmiatek mała miotełka Prziniyś śmiatek i pozamiatej. Przynieś miotełkę i pozamiataj.
śmiertka śmierć Śmiertka go zabrała piyńć lot tymu nazot. Śmierć zabrała go pięć lat temu.
śniodać jeść śniadanie Dzisio śniodać niy bydymy. Dziś nie jemy śniadania.
świdraty zezowaty Łon jes świdraty abo co? On jest zezowaty czy jak?

 

T tablet taca Potym prziszła łod ni cera ze tabletym. Później przyszła jej córka z tacą.
tabula tablica Co sam naszrajbuwali na ty tabuli? Co napisano na tej tablicy?
tanksztela stacja benzynowa Auto to yno jeździ łod tankszteli do tankszteli. Samochód jeździ tylko od stacji benzynowej do stacji benzynowej.
tasia torba, teczka Skórzano jest ta tasia abo ze papyndekla? Ta teczka jest ze skóry czy z tektury?
taszka damska torebka Modo dziołcha tak samo może mjeć taszka. Młoda dziewczyna także może mieć torebkę.
taszyntuch chustka do nosa Sam mosz taszyntuch na ryma. Tutaj masz chusteczkę na katar.
tela tyle Poszoł i tela go widzieli. Poszedł i tyle go widziano.
tera smoła Ćma choby we kanie z terom. Ciemno jak w bańce ze smołą.
teroski teraz, obecnie Teroski żodyn niy chce łazić piechty. Teraz nikt nie chce chodzić piechotą.
terować smołować We sobota terujymy dach we chałpie. W sobotę będziemy smołować dach domu.
tinta atrament Downi to yno tintom szrajbuwali. Dawniej pisano wyłącznie atramentem.
toć tak, oczywiście Toć, że mosz recht. Oczywiście, że masz rację.
tomata pomidor Posłałach moigo chopa po dwa fonty tomatów. Wysłałam mojego męża po kilogram pomidorów.
tonkać moczyć Starzik tonko żymła we mlyku. Dziadek moczy bułkę w mleku.
torta tort A na co wom ta torta, geburstak mocie? A po co pani ten tort, ma pani urodziny?
tref przypadek Pacz co za tref! Popatrz co za przypadek!
trefić kogoś spotkać kogoś Trefiyli my się we szynku. Spotkaliśmy się w gospodzie.
trowa trawa Trowa latoś niy chce rosnonć. W tym roku trawa nie chce rosnąć.
tuberok gruźlik Kucosz jak tuberok. Kaszlesz jak gruźlik.
tukej tutaj Tukej możesz sie zicnonć. Tutaj możesz usiąść.
tulpa tulipan Do mje tulpy to som nolepsze kwiotki. Dla mnie tulipan to najlepszy kwiat.
tuste smalec Do tustego lepszy jes chlyb jak żymła. Do smalcu lepszy jest chleb niż bułka.
tydziyń tydzień Tydziyń wartko minie. Tydzień szybko przeleci.
tyj herbata A co wolicie: tyj abo bonkawa? Czego się pan/pani napije: kawy czy herbaty?
tyjater teatr Byliście we tym nowym tyjatrze? Byliście w tym nowym teatrze?
tytka torebka U masorza majom papiorzane tytki. U rzeźnika są papierowe torebki.

 

U uciecha radość Z tym karoselem to my mieli fest uciecha. Z karuzeli mieliśmy dużo radości.
udować wydawać pieniądze Wszysko żech udoł. Wydałem wszystkie pieniądze.
uja wujek Nasz uja to tyn lokaty. Ten kędzierzawy pan jest naszym wujkiem.
ujechać poślizgnąć się Ujechoł żech na skórce ze apfelziny. Poślizgnąłem się na skórce z pomarańczy.
umarty zmarły Umartymu nowy ancug na nic sie niy przido. Umarłemu nowy garnitur nie przyda się na nic.
unfal błąd Tyś to jes jedyn epny unfal. Jesteś jednym wielkim błędem.
uniyskorzić sie spóźnić się Uniyskorzili my sie na cug. Spóźniliśmy się na pociąg.
ustoć przestać Ustoń z tym larmym. Przestań już krzyczeć
uślimtany zapłakany Wyglondosz jak uślimtany bajtel. Wyglądasz jak zapłakane dziecko.
utropa zmartwienie Mom ś niym utropa. Mam z nim zmartwienie.

 

W wachować pilnować Mosz wachować placu a niy sie smykać. Powinieneś pilnować podwórka a nie się włóczyć.
wadzić sie kłócić się Kaj pódzie to sie wadzi. Gdzie nie pójdzie, tam się kłóci.
wajać marudzić, zrzędzić Moj chop juzaś wajoł cołki dziyń. Mój mąż znowu marudził cały dzień.
walkownia magiel Idź do walkownie a wrocej drabko. Idź do magla i wróć prędko.
wancka pchła Byle żeś wancków niy chycioł. Byle byś nie złapał pcheł.
wander podróż Pódź pojadymy na jaki wander. Choć wybierzemy się w jakąś podróż.
wartko szybko Pódź pojadymy bankom, bydymy wartko w doma. Chodź pojedziemy tramwajem, będziemy szybko w domu.
warzić gotować Cza co dobrego uwarzić na łobiod. Trzeba ugotować coś dobrego na obiad.
waserwoga poziomnica Jak niy bydziesz mioł waserwogi to ci wyndzie krziwo. Jeśli nie użyjesz poziomnicy, wyjdzie krzywo.
waszbret tarka do prania Fto dziś pamiynto jak sie prało na waszbrecie? Któż dziś pamięta jak się prało przy pomocy tarki?
waszkuchnia pralnia Konsek izby dzisio styknie za cało waszkuchnia. Dziś zamiast pralni wystarczy kawałek pokoju.
waszpek miska Dej sam jaki waszpek. Podaj tu jakąś miskę.
wela element fryzury, włosy ułożone falowo Ale ci golac szczeloł wela! Ależ ci fryzjer zrobił falę z włosów.
wertiko komoda Postawiymy teroski wertiko kole leżanki. Teraz ustawimy komodę przy tapczanie.
westa kamizelka Wczora żech widzioł chopa we weście. Wczoraj widziałem mężczyznę w kamizelce.
wetka mecz rewanżowy A jutro gromy wetka. Jutro zagramy mecz rewanżowy.
wetnonć sie założyć się Godoł swoje, ale wetnonć sie niy chcioł. Mówił swoje, ale założyć się nie chciał.
wic dowcip Fajne wice godosz. Opowiadasz dobre dowcipy.
widołka widelec Jak mosz nóż to niy jydz samom widołkom. Kiedy masz nóż nie jedz samym widelcem.
wieczerza kolacja Pódź do dom na wieczerzo. Chodź do domu na kolację.
wieczerzać jeść kolację Ło ftory wasza familijo wieczerzo? O której godzinie pana/pani rodzina je kolację?
wiela ile Wiela to mosz lot? Ile masz lat?
wieprzki agrest Rada mom wieprzki, ale prosto s krzoka. Lubię agrest, ale taki prosto z krzaka.
wilgły wilgotny Chadra do dyliny mo być wilgło. Szmata do podłogi powinna być wilgotna.
winszować składać życzenia Winszuja ci sto lot we zdrowiu. Życzę ci sto lat w zdrowiu.
wiyrch góra, wierzch Fiśla w kożdy chałupie jest na wiyrchu. Strych w każdym domu jest na górze.
wojok żołnierz Wojok niy śmie sie wszyskigo boć. Żołnierz nie może bać się wszystkiego.
woniać wąchać, pachnieć Ale te kfiotki gryfnie woniajom. Ależ te kwiatki pięknie pachną.
wonianie wąchanie, zapach Ty to mosz dobre wonianie. Ty to masz dobry węch.
wrazić włożyć We banie boło tela ludzi, że niy szło nikaj szpyndlika wrazić. W pociągu było tyle osób, że nie można było włożyć szpilki.
wreć gotować się Wciepuj te kloski, bo woda wre. Wrzucaj kluski, bo woda się gotuje.
wuszt kiełbasa Dej mi na wieczerzo chleba z wusztem. Podaj mi na kolację chleb z kiełbasą.
wydać się wyjść za mąż Wasza cera już sie wydałą? Pani córka wyszła za mąż?
wydano zamężna Dziołcha może nosić purpurka dopiyro jak jes wydano. Dziewczyna może nosić purpurkę dopiero kiedy wyjdzie za maż.
wykludzić wyprowadzić się A kaj to sie kcecie wykludzić? A dokąd to się wyprowadzacie?
wyszkrobić nakrochmalić Możecie wyszkrobić ta płachta. Może pani nakrochmalić to prześcieradło.
wyszkubki darcie pierza We szczoda momy wyszkubki. W środę organizujemy darcie pierza.
wyszkyrtany zużyty Te koło to mosz cołki wyszkyrtane. Twój rower jest już całkiem zużyty.
wysztigluwany wystrojony Jak szac idzie do lipsty to sie musi wysztigluwać. Kiedy narzeczony idzie do narzeczonej, musi się wystroić.

 

Y yno tylko Yno mje niy szteruj. Tylko mnie nie denerwuj.
ynta skok, wywrotka Bez lato my szczilali ynty do wody. Latem skakaliśmy do wody.

 

Z zadni tylny We kole mo być lampa ze przodku i zadnio tak samo. Rower powinien mieć światła przednie oraz tylne.
zamt aksamit Po wiela mocie tyn modry zamt? W jakiej cenie jest ten niebieski aksamit?
zandale sandały Niy łaź po bosoku, weź sie choby zadnale. Nie chodź boso, załóż chociaż sandały.
zarozki zaraz Zaroski bydzie połednie. Zaraz będzie południe.
zasuć zasypać Przi kościele boł epny rant, ale go zasuli. Obok kościoła był duży rów, ale go zasypano.
zelter woda sodowa Jak ci gorko to sie napij zeltra. Jeżeli jest ci gorąco, napij się wody mineralnej.
zgniyły leniwy Cera to mioł blank zgniyło. Miał całkowicie leniwą córkę.
zicać siadać Zicni sie chopie. Usiądź człowieku.
zicherka agrafka Jak sie knefel urwie to cza wżonć zicherka. Gdy urwie się guzik należy użyć agrafki.
zicherung bezpiecznik Noprzód sztrom musi przelyźć bez zicherungi. Najpierw prąd płynie przez bezpieczniki.
zista babka piaskowa A co byś to zjod? Zisty ci ukroć? Co byś zjadł? Ukroić ci babki piaskowej?
zmierzły marudny Moja baba dziś jest fest zmierzło. Moja żona jest dziś bardzo marudna.
znojść znaleźć Stracioła kajś taszka i niy umiy jom znojść. Zgubiła gdzieś torebkę i nie potrafi jej znaleźć.
zokle skarpetki Symuj szczewiki i zokle. Zdejmij buty i skarpety.
zola podeszwa Coś mosz na zoli. Coś masz na podeszwie.
zolyty zaloty Coś sie tak wysztigluwoł jak na zolyty? Co się tak wystroiłeś jak na zaloty?
zołza sos Na łobiod była rolada, modro kapusta, czorne kloski a zołza. Na obiad była rolada, czerwona kapusta, kluski śląskie i sos.
zopaska fartuch Bydziesz warzić że żeś łoblykła zopaska? Masz zamiar gotować skoro włożyłaś fartuch?
zorta gatunek To som jajca piyrszy zorty. To są jajka w pierwszym gatunku.
zowiść zawiść Wszysko to jes cygaństwo a zowiść. To wszystko kłamstwo i zawiść.
zowitka panna z dzieckiem W naszym familoku som baby na wydaniu, wydane i zowitki. W naszym budynku rodzinnym mieszkają panny na wydaniu, mężatki i panny z dziećmi.
zowrzyć zamknąć Zowrzyj dźwiyrze, bo sam zima włazi. Zamknij drzwi, bo się robi zimno.
zygor zegar Wiela to na zygorze? Która godzina?
zymfciok szklanka Dej mi tyju we zymfcioku. Podaj mi herbatę w szklance.
zynft musztarda Chcecie to zymftu do tego wusztu. Chce pan musztardę do kiełbasy?

 

Ż żadny brzydki Żadne mom te kwiotki. Mam brzydkie kwiatki.
żdżadło lusterko Wejrzi sie do żdżadła i niy rób gańby. Popatrz do lustra i nie przynoś wstydu.
żelozko żelazko Noprow mi żelozko, bo cza bigluwać. Napraw mi żelazko, bo trzeba prasować.
żgać kłuć Coś mie żgo w żołondku. Coś mnie kłuje w żołądku.
żodyn nikt Żodyn niy jes taki gryfny jak jo. Nikt nie jest taki piękny jak ja.
żymlok bułczanka Boły żymloki i krupnioki, ale my sie pojedli. Była bułczanka, kaszanka, ale się najedliśmy.
żymła bułka Spacz mi jakoś żymła do tego wusztu. Zorganizuj dla mnie jakąś bułkę do tej kiełbasy.
żyniaty żonaty Jo niy wiedziała, że wasz synek jes żyniaty. Nie wiedziałam, że pani syn jest żonaty.

ANTRYJ.PL
redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7