słownik gwary śląskiej N - P
śląsko-polski

N

nachytać nałapać Jak fto chce chytać ryby najprzód musi nachytać chroboków. Jeżeli ktoś chce łowić ryby musi najpierw nałapać robaków.

najduch urwis Juzaś tyn najduch prziszoł do dom cołki czorny. Znów ten urwis wrócił do domu kompletnie ubrudzony.

napasztować zaczepiać Niy napasztuj moi lipsty. Nie zaczepiaj mojej narzeczonej.

naprany pijany Naprany mo siedzieć w doma a niy lotać łod borsztajnu do borsztajnu. Pijany powinien siedzieć w domu a nie biegać od krawężnika do krawężnika.

naprowdy naprawdę Co to godosz, naprowdy? Cóż ty opowiadasz, naprawdę?

nasuć nasypać Suj te wągle ze kołkastli. Nasyp węgla z węglarki.

nazdać nakrzyczeć Jak przidzie do dom to mu nazdom. Kiedy wróci do domu, nakrzyczę na niego.

nazot z powrotem Łaziyli my tam a nazot jak jakieś gupieloki. Chodziliśmy tam i z powrotem jak głupki.

nec siatka Wciep sie tyn grincojg do neca i idymy warzić. Włóż warzywa do siatki i chodźmy gotować.

niekiery niektóry Niekiero baba to poradzi zrobić stogo haja. Niektóre kobiety potrafią zrobić wielką awanturę.

niydziela niedziela Bez niydziela cza lazić we szakecie. W niedzielę należy chodzić w marynarce.

niyrod niechętnie Niyrod pija piwo, wola brauza. Niechętnie piję piwo, wolę napoje gazowane.

niyroz nieraz Do omy jeżdżymy cugiym, niyros sznelcugiym. Do babci jeździmy pociągiem, nieraz pośpiesznym.

niyskoro późno Pacz jak sie niyskoro łoroz zrobiyło. Poparz jak się nagle zrobiło późno.

niyskorzi później Wszystko zrobia, ale niyskorzi. Zrobię wszystko, ale później.

nociastek zakwas chlebowy Rób tyn nociastek, bo sie ćmi. Rób ten zakwas chlebowy, bo robi się późno.

nojprzód najpierw Nijprzód robota, potym szpasy. Najpierw praca, żarty później.

nudelkula wałek do ciasta Jo czimia nudelkula we byfyju. Przechowuję wałek do ciasta w kredensie.

nudle makaron Wasza baba robi nudle sama abo woli je kupić? Pana żona robi makaron sama, czy woli go kupować?

nupel smoczek Niy wyłaź z bajtlym z doma bez nupla. Kiedy wychodzisz z domu z dzieckiem, nie zapominaj smoczka.

nynać spać Łon nynoł jak jaki bajtel. Spał jak małe dziecko.


O

oberiba kalarepa Wy mocie na łogródku oberiba a jo niy. Pani/pan ma na ogródku kalarepę a ja nie mam.

obersztajger nadsztygar Dobrze, że żeś jes, bo obersztajger już ryczoł. Dobrze, że jesteś, bo nadsztygar już krzyczał.

obstować upierać się Obstowoł coby niy iś dziś na gruba. Upierał się, żeby nie iść dziś na kopalnię.

oły krzywe nogi Śmioli sie s niego, co mo oły. Śmiali się z niego, że ma krzywe nogi.

oma babcia Oma mieli richtik gryfny dudlik. Babcia nosiła naprawdę piękny kok.

onkel wujek Dejcie pozór onkel, cug jedzie. Uważaj wujku, jedzie pociąg.

opa dziadek Prziszoł już opa ze sklepu z tym szaketym? Czy dziadek przyszedł już ze sklepu z tą marynarką?

oplerek kiełbaska Godnych jes, niy ma sam jakigo oplerka? Jestem głodny, nie znajdzie się jakaś kiełbaska?


P

pachoł wyrośnięte dziecko Niydowno lotoł z nuplym a teroski to taki pachoł. Niedawno jeszcze biegał ze smoczkiem a teraz jest takim wyrośniętym dzieckiem.

padać mówić Co to padosz? O czym mówisz?

pampoń bogaty chłop Jego cera wydała sie za pamponia. Jego córka wyszła za mąż za bogatego chłopa.

pana przebita opona Jechoł do miasta i chycioł pana. Jechał do miasta i w rowerze przebiła mu się opona.

papiok gwóźdź papowy Bier sie za motek i papioki. Zajmij się młotkiem i gwoździami papowymi.

papiorzany papierowy Dejcie mi jedna tytka ale papiorzano. Poproszę o jedną torebkę ale papierową.

paplać plotkować, dużo mówić Niy paplej tela. Nie mów tak dużo.

paple policzki Chamster to mo dopiyro srogie paple. Chomik to ma naprawdę duże policzki.

papyndekel tektura Wyciep w końcu tym papyndekel. Wyrzuć w końcu tę tekturę.

parfin perfumy A czym to pani woniocie, mocie nowy parfin? Czym pani pachnie, ma pani nowe perfumy?

paryzol parasol Na co ci paryzol, jak bydzie słońce? Po co ci parasol skoro będzie świeciło słońce?

pasionek pastwisko Koń to jes na pasionku abo kaj? Koń jest na pastwisku czy gdzieś indziej?

pedzieć powiedzieć Zapomłach ci to pedzieć. Zapomniałam ci o tym powiedzieć.

piechty na piechotę Jedziesz na kole abo idziesz piechty? Pojedziesz na rowerze czy pójdziesz piechotą?

pieron człowiek źle oceniany, cham, piorun Tyn pieron juzaś chcioł fszysko na borg. Ten cham znowu chciał wszystko wziąć na kredyt.

pierona przekleństwo (delikatne) Pierona, juzaś pana! Niech to szlag trafi, znowu złapałem gumę w rowerze!

pieronowy duży, przeklęty, zły Tyn pieronowy sztajger znowu zrobioł larmo. Ten przeklęty sztygar znów narobił hałasu.

pierzin ktoś uciążliwy Zaś mi prziszoł do chałpy tyn pierzin. Znowu przyszedł do mojego domu ten uciążliwy człowiek.

pierziński wstętny, zły Co to za pierzińsko choroba. Co to za wstrętna choroba.

pila tabletka Jak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę.

pieszczonek pierścionek Szac doł mi gryfny pieszczonek. Narzeczony podarował mi piękny pierścionek.

piosek piasek Tukej niy ma ziymi, som piosek. Tutaj nie ma ziemi, jest wyłącznie piasek.

piska kreska, linia A widzicie pani ta piska? Widzi pani tę linię?

pistola pistolet Wojok może mieć tak samo pistola. Żołnierz może mieć również pistolet.

piyrwy dawniej Piyrwy ludzie tela niy godali. Dawniej ludzie nie mówili tak dużo.

piznonć uderzyć Moj synek sie piznoł w kolano. Mój syn uderzył się w kolano.

plac podwórko, miejsce Mosz niy lotać jak gupielok po placu. Nie powinieneś biegać po podwórku jak nienormalny.

plaslaty płaski Co te kreple mocie takie plaskate? Dlaczego pani pączki są takie płaskie?

platfus płaskostopie Niy boł przi wojsku, bo mioł platfus. Nie służył w wojsku z powodu płaskostopia.

plecionka chałka Dejcie mi chlyb i dwie plecionki. Poproszę o chleb i dwie chałki.

plompać pompować Naplompej sie luftu przi kole. Napompuj sobie powietrza w rowerze.

płachta prześcieradło We sobota byda bigluwać płachty. W sobotę wyprasuję prześcieradła.

płaczka łza Aże mu leciały płaczki. Aż mu leciały łzy.

po bosoku boso Niy mosz to szczewików, co lotosz po bosoku? Nie masz butów, że biegasz boso?

po jakiymu dlaczego Po jakiymu to żodyn niy wiy kaj som moje brele? Dlaczego nikt nie wie gdzie są moje okulary?

podarzić sie poszczęścić się To wom sie pani podarziło. To się pani poszczęściło.

podchlybiać sie podlizywać się Już mi sie tak niy podchlybiej. Już mi się tak nie podlizuj.

podciep podrzutek, niegrzeczne dziecko Tyn łod ni bajtel to jes łokropny podciep. Jej dziecko jest bardzo niegrzeczne.

podzim jesień Na podzim wykopiymy kartofle ze pola. Jesienią wykopiemy z pola ziemniaki.

podziwać sie przyjrzeć się Podziwej sie jako mo zopaska. Popatrz jaki ma fartuch.

podź chodź Niy stoj tak yno podź sam. Nie stój tak tylko podejdź tutaj.

pofyrtany pokręcony, pomylony Nasz opa cołki żywot boł taki pofyrtany. Nasz dziadek był taki pokręcony przez całe życie.

pojedzony syty No, teroski to żech jest pojedzony. No, teraz to czuję się syty.

pokroć pokroić Cza pokroć chlyb, bo familijo godno. Trzeba pokroić chleb, bo rodzina jest głodna.

poleku powoli Niy bydymy lecieć, pódymy sie po leku. Nie będziemy biec, pójdziemy sobie powoli.

połednie południe Dopiyro co było sześ a już połednie. Dopiero była godzina szósta a tu już południe.

połno pełno Mom połno szolka zeltra. Mam szklankę pełną wody mineralnej.

ponć pielgrzymka Pódziesz latoś na ponć? Pójdziesz w tym roku na pielgrzymkę?

poprznioł maruda, niejadek Jedyn bajtel zjy do porzondku a inszy to jest poprznioł. Jedno dziecko porządnie się naje a inne jest niejadkiem.

poradzić umieć Fto to niy poradzi jechać na kole? Któż nie potrafi jeździć rowerem?

portmanyj portmonetka Portmanyj połny, moga sie nakupić szatów. Portmonetka pełna, mogę sobie nakupić sukienek.

porzond ciągle Porzond to samo. Ciągle to samo.

poszczodek środek Mosz leżeć na poszczodku leżanki. Powinieneś leżeć na środku tapczanu.

pot płot Kotowi jes jedno, poradzi przelyź bez pot. Kotu jest wszystko jedno, potrafi przejść przez płot.

potargać podrzeć A po jakiymu mosz potargany heft? Dlaczego masz podarty zeszyt?

prasknonć uderzyć Pieron prasknoł we dzewo. Piorun uderzył w drzewo.

prawić opowiadać Dobrze prawi. Dobrze mówi.

prawie specjalnie, na złość Prawie niy puda do sklepu! Na złość nie pójdę do sklepu!

prawok grzyb prawdziwek Moj stary poszoł do lasa i prziniós wiela prawoków. Mój mąż poszedl do lasu i przyniósł sporo prawdziwków.

prezwuszt salceson Jo bych kciała font prezwusztu. Poproszę o pół kilo salcesonu.

prozny pusty Sam mosz dwie krauze połne i jedna prozno. Tutaj masz dwa słoiki pełne i jeden pusty.

przeca przecież Przeca wiym, że żeś wydano. Przecież wiem, że wyszłaś za maż.

przedsia przed siebie Szoł tak cołki dziyń przedsia. Szedł tak cały dzień przed siebie.

przepadzity łakomy Nasza gadzina jes richtig przepadzito. Nasz inwentarz domowy jest naprawdę łakomy.

przichlast lizus Juzaś tyn przichlast psziszoł. Znów ten lisus przyszedł.

przichlybiać sie podlizywać się Po jakiymu sie do niego przichlybiosz? Dlaczego mu się podlizujesz?

przikludzić wprowadzić się Na lato przikludzymy sie do nowy chałpy. Latem przeprowadzimy się do nowego domu.

przikopa rów Przikopa szła wele cesty. Wzdłuż drogi przebiegał rów.

psińco nic Psińco mi z tego łostało. Nic mi z tego nie zostało.

przoć sprzyjać, kochać Ciebie przajom wszyskie dziołchy. Sprzyjają ci wszystkie dziewczyny.

ptok ptak, hobby Szkat to jest ważny ptok na Ślonsku. Gra w skata to ważne hobby na Śląsku.

pucpapior papier ścierny Juzaś mi brakło pucpapioru. Znowu mi zabrakło papieru ściernego.

puding budyń Oma uwarzoła wczora puding. Babcia przygotowała wczoraj budyń.

pukel garb, plecy Rob tak dugo aż ci pukel urośnie. Pracuj aż garb ci wyrośnie.

pukeltasza tornister Bajtel dostoł nowo pukeltasza. Chłopiec dostał nowy tornister.

puklaty garbus Niy śmiyjcie sie z puklatego. Nie śmiejcie się z garbusa.

pultok indyk Już niy momy pultoków, same kury. Nie hodujemy już indyków tylko wyłącznie kury.

purpurka chusta na głowę mężatki Gryfno mocie ta purpurka. Ma pani piękną chustę.

pyndala pedał w rowerze Pyndala mi się urwała przi kole. Urwał mi się pedał w rowerze.

pyrsk na zdrowie (toast) No to pyrsk! Więc na zdrowie!

pyrtek maluch, czlowiek niewielkiego wzrostu Pyrtek niy poradzi wysoko skokać. Niski człowiek nie potrafi skakać wysoko.